Aanmelden nieuwe client
Home > FunctioneringsProfiel

FunctioneringsProfiel

Voor uitleg, ervaringen en instructies bezoek nu ook de nieuwe website van het FunctioneringsProfiel

Het FunctioneringsProfiel als instrument
Op basis van 25 jaar aan kennis en ervaring in het adviseren over probleemsituaties rond kinderen ontwikkelde Childpoint het Functionerings-Profiel (FP). Dit is een digitaal instrument dat in korte tijd een breed beeld schetst van het functioneringsniveau van een kind. Meerdere domeinen waarin het kind functioneert worden nagegaan en op basis daarvan kunnen mogelijke zorggebieden worden bepaald. De uitkomst wordt helder weergegeven zodat direct zichtbaar is waar aangrijpingspunten voor verbetering liggen. Het werkt vroegindicatie of als 'pre-diagnostiek'. Het FP maakt het nemen van beslissingen over een kind of een groep kinderen mogelijk, zonder dat sprake is van overdiagnostiek, of onderdiagnostiek. Genomen beslissingen kunnen gevolgd worden door het FP te herhalen. Daarbij is steeds de vraag: "Hoe gaat het NU met het kind?" Dit is het uitgangspunt voor het sturen in de zorg voor individuele en groepen kinderen. Het FP is een digitale vragenlijst die via het web beschikbaar is. Het FP is makkelijk in te vullen door ouders, school of zorgverleners. Er is dus geen specialist nodig.

Het FunctioneringsProfiel in de praktijk
Het Functionerings-Profiel (FP) wordt beschikbaar gesteld aan zorgverleners, scholen en ouders via een webapplicatie. Een drietal domeinen (functioneren, vaardigheden, leefomgevingen) met een groot aantal subdomeinen wordt systematisch nagelopen. Indien er op een subdomein geen zorg bestaat, wordt het zo gelaten. Indien er wel zorg bestaat op een bepaald subdomein, wordt daar specifiek op ingegaan. Het is alsof er een foto van het functioneren van het kind wordt gemaakt. Indien nodig kan de foto scherper gemaakt worden en kan een duidelijker beeld van de zorggebieden (subdomeinen) van een kind verkregen worden. Alleen bij zeer complexe zorgkinderen zal een eerste analyse door een professional nodig zijn. Als eenmaal richting gegeven wordt aan het beleid, is een tweede uitkomst al makkelijker te lezen.

Snel in te vullen - snelle uitkomst
Het maken van een Functionerings-Profiel kost U als invuller (leerkracht, intern begeleider, gedragskundige, ouder, e.d.) na enige oefening ongeveer 20 minuten, afhankelijk van de mate van zorg om het kind. U loopt een aantal items na binnen de drie domeinen en geeft de mate van zorg die daarover bestaat aan met behulp van een schuifje. Het programma zorgt ervoor dat alleen gebieden waar meer dan gemiddelde zorg over bestaat verder worden gedifferentieerd. Dit bespaart tijd en voorkomt over- en onderdiagnostiek. De uitkomst wordt grafisch weergegeven en is direct beschikbaar. In beeld komt de mate van zorg over het kind die bestaat in de drie domeinen, met bijbehorende subdomeinen. 

Administratief
Het creëren van de groepen en het aanmaken van de gebruikers-, en leerlingaccounts bij scholen wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt: Middels een 'csv' import van uit een Leerling Volg Systeem halen we de 'hele school binnen'. Een koppeling met LOVS ParnasSys maakt het nog makkelijker: door deze koppeling worden alle kinderen, leekrachten, groepen én mutaties mét de belangrijkste gegevens geruisloos naar het ChildPoint Functionerings-Profiel overgezet.

Omgaan met complexiteit

Het functioneringsniveau van een kind wordt door veel meer factoren bepaald dan alleen een eventuele aandoening. De vraag is echter hoe je greep krijgt op al die factoren die van invloed zijn op het functioneren van een kind. Is dat niet te complex? Het antwoord wordt gevonden door niet uit te gaan van kennis van alle bijdragende factoren (WAT), maar te denken in termen van zorg (HOE).

De zorg voor het kind kent twee doelen: 1. optimaliseren van de kindontwikkeling en 2.optimaliseren van het zorgproces zelf. Het gaat in de zorg dus niet zozeer om het vinden van inhoudelijke samenhang (Wat is de aard van een aandoening?), maar om het streven naar methodische samenhang (Hoe optimaliseer je de kindontwikkeling? Hoe optimaliseer je het zorgproces?). Het Functionerings-Profiel komt uit dit methodische domein. Het geeft aan waar prioriteiten liggen, c.q. wat je kunt willen als een kind beter of slechter functioneert op bepaalde gebieden. Je wilt beslissingen dus liever baseren op het actuele functioneringsniveau van het kind, uitgedrukt in termen van symptomen, ontwikkeling en context. 

Sturen in de zorg voor de jeugd
Door te kijken naar een groep kinderen (klas, wijk, gemeente, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met tweetaligheid etc. etc.) kunnen de meest voorkomende problemen van die groep snel in kaart gebracht worden. Dit maakt nadere analyse mogelijk van de problemen van deze kinderen en geeft aanknopingspunten voor het optimaliseren van hun situatie. Het levert interessante informatie op voor bijvoorbeeld wetenschappers, beleidsmakers of zorginkopers. En het maakt sturen in de zorg mogelijk op basis van rationele keuzes. Dit draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van het zorgaanbod en geeft greep op kosten.